Anasayfa | İLETİŞİM |

DUYURULAR

ÇAY KANUNU

Kanun Numarası : 3092
Kabul Tarihi : 4/12/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 19/12/1984 Sayı: 18610
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 113

Okunma  Okunma : 2597

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

Madde 1 - Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir.                                                              

Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.                                                                   

Madde 2 - Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapmak yasaktır.                                            

Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça tespit edilir.                                                          

Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır. (1)

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir.                                                       

Madde 3 -
a) 27/3/1940 tarihli ve 3788, 20/5/1942 tarihli ve 4223, 4/7/1953 tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,                                               

b) 9/2/1340 tarihli ve 407, 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri,                                                           

Yürürlükten kaldırılmıştır.                                                

Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       

Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                    


(1)  24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, üçüncü fıkrada yer alan "75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir." ibaresi, "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  (06.05.2003 tarih ve 25100 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 4854 Sayılı Kanun)

3092 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun No : 4854
Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler : -
Yürürlüğe Giriş Tarihi  : 6 Mayıs 2003

2009 @ Ümmet CAN